Civilek a Palotanegyedért Egyesület


TOVÁBB


ŐSZI PROGRAMJAINK

III. Bródy-ősz

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE)

Törzsadatok:

Az egyesület neve: Civilek a Palotanegyedért Egyesület
Rövid név: CaPE
Székhely: 1088 Budapest, Lőrinc Pap tér 3.
Alapítási év: 2008
Az egyesület: jogi személy
Besorolási kategória: közhasznú szervezet
Cél szerinti besorolás: kulturális tevékenység
Gazdálkodási forma: Egyéb egyesület (529)
Fő tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499 TEÁOR)
ÁFA: Kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére 
tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 12975
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék
Bírósági határozat száma, kelte: Pk.60290/2008/2, 2008.05.16.
Adószám: 18196607-1-42
Számlavezető: MagNet Magyar Közösségi Bank
Bankszámlaszám: 16200216-00166801
Képviselője és elnöke: Perényi László, 1088 Bp., Lőrinc pap tér 3.
Cél: A Civilek a Palotanegyedért Egyesület Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális
örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató
szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése céljából
létrejött közhasznú társadalmi szervezet.
Küldetés: Az Egyesület a palotanegyedbeli identitás – modern kornak megfelelő -
megfogalmazásával, erősítésével és megjelenítésével az itt élők kötődését, civil
kapcsolatainak formálását kívánja szolgálni.

Elnökség tagjai:
Vezető tisztségviselők:
Perényi László, elnök
dr. Csevár Nóra, ügyvezető elnök
Vass László, titkár

További elnökségi tagok:
dr. Sipka Júlia,
Tircsi Anikó, 
dr. Győri Judit, 
Birtalan Liliána, 
Erdős Zoltán, 
Fiedler Péter, Gerbner Gábor
              
            Adó 1%


Ajánlja fel adójának 1%-át a Civilek a Palotanegyedért Egyesületnek!
Adószám: 18196607-1-42
Cím: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.
Tevékenységi kör: Kultúra
Bővebben: http://ado1szazalek.com/civilek-a-palotanegyedert-egyesulet-cape-/10602Tagdíj


Éves tagdíj: 2000.- Forint
Kedvezményes éves tagdíj (diák, nyugdíjas): 1000.- Forint


Adomány


Lehetőséged van a tagdíjon felül kisebb-nagyobb összegekkel támogatni az Egyesületünket az alábbiak alapján:
- Palotanegyedi képeslap vásárlásával
- Szponzorálás(Együttműködési megállapodás útján kötött támogatással)Önkéntesség


Egyesületünk fogadhat önkénteseket és leigazolhatja a közösségi szolgálatot egyaránt.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakba: Civil törvény) 159. §-a módosította a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 3 §. d) pontját, mely a lehetséges fogadó szervezetek típusait sorolja fel. A módosított Civil törvény hatályba lépett 2011. december 22-én, amely tartalmazza az önkéntes törvény fogadó szervezetekre vonatkozó paragrafusát, mely értelmében minden civil szervezet fogadó szervezetté válhat.

Mi az önkéntesség?

Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Közösségi szolgálat

2016 január elseje után bevezetésre került, hogy az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 órás „közösségi szolgálat” elvégzéséről kiállított igazolás. „Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Közgyűlés


A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A közgyűlés évente egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) 2008-ban alakult közhasznú társadalmi szervezet. Célja, a Palotanegyedben élők érdekképviselete mellett, Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése. Az Egyesület támogatja a helyi művészeti és alkotótevékenységet kiállítások, koncertek, művészeti előadások és más, a helyi kötődés kifejezésére alkalmas újszerű kezdeményezések szervezésével. Törekszik a Palotanegyed zöldfelületének növelésére, rendben tartására, parkosítására; a negyed közterületeinek biztonságosabbá tételére, szépítésére. Az Egyesület értékmegőrző és értékmentő központként kívánja egybefogni és lehetőségeihez mérten összehangolni a negyedbeli fejlesztéseket célzó önálló tevékenységeket, magára vállalva az ehhez szükséges szervezési és közvetítési feladatokat. Emellett a negyedben élő, tanuló ifjúság szabadidős programjaihoz kíván nívós és kulturált terepet biztosítani.

Egyesületünk, elhivatott vezetőinek, tagságának és népszerű programjainak köszönhetően, hamarosan nagy ismertségre tett szert és a hivatalos szervezetek, testületek (pl. önkormányzat) partnerként fogadták. 2011 nyarától szervezetünknek új elnöke van Perényi László személyében és a vezetőségben is több változás történt. Változatlanok azonban az egyesületi célok és tenni akarásunk a minél élhetőbb és szebb közvetlen környezetünk kialakítása érdekében.

A megjelenési keretek adta korlátok miatt nehéz lenne részletesen ismertetni, hogy mi mindent szerveztünk egyesületi céljaink megvalósítása érdekében. Rövid felsorolás, csak a legemlékezetesebb eseményekből: gyereknap, negyedbeli séták, fotópályázat, helytörténeti pályázat, virágosítási akciók, Palotanegyedi Fórumok, helytörténeti szabadegyetem a Kossuth Klubbal közösen

Úgy érezzük, eddigi eredményeink feljogosítanak arra, hogy a jövőben még aktívabban, még több taggal vegyünk részt a Palotanegyed életének formálásában, hangot adva az itt élők kívánságainak, elvárásainak. Ugyanakkor szeretnénk, ha minél többen megismernék a Palotanegyed szépségeit, nevezetességeit, egyre többen csatlakoznának hozzánk műemlékeink, helytörténeti nevezetességeink megóvásában és minél többen részeseivé válnának kulturális tevékenységünknek. Célkitűzéseink megvalósításához folytatjuk az eddig már tizenegy alkalommal sikeresen megrendezett Palotanegyedi Fórum vitaesték szervezését, ahol a környezetünk érdeklődő lakossága közvetlenül értesülhet az önkormányzat vezetőitől, az egyes projektek menedzsereitől a negyedet érintő aktuális változások (útfelújítások, forgalmi rend, építkezések, közterületi felújítások) részleteiről, ütemezéséről. Véleményünknek hangot adva kezdeményezői és formálói lehetünk a negyedet érintő fejlesztéseknek, beruházásoknak! Szeretnénk, ha a negyed intézményei, üzleti vállalkozásai és az itt élők, ide járók/látogatók közötti kapcsolat is erősödne. Ennek elősegítése érdekében, támogatási megállapodás keretében, lehetőséget biztosítunk írott- és elektronikus kiadványainkban a negyed intézményeinek, vállalkozásainak tevékenységük, szolgáltatásaik bemutatására. Megszerveztük és 2012-től bevezetjük a CaPE-tagsági kártyát, amely tagjaink számára, sok esetben igen jelentős kedvezményeket biztosít helyi vásárlásaik, fogyasztásaik során. Meggyőződésünk, hogy ez tovább erősíti a negyedben élők és munkálkodók közötti megértést, együttműködést és a piacbővülést.

Tagság

A CIVILEK A PALOTANEGYEDÉRT EGYESÜLET
ÖNT IS VÁRJA!

Néhány érv, hogy miért érdemes a CaPE tagjának lenni:
- jó közösséghez tartozik és formálhatja környezete fejlődését
- első kézből értesülhet a tervezett változásokról, fejlesztésekről
- nívós gyerek-, ifjúsági-, felnőtt programokon vehet részt
- találkozhat hasonló érdeklődésű, gondolkodású emberekkel
- névre szóló tagsági kártya, mely jelentős kedvezményeket biztosít beszerzései során

Amennyiben csatlakozni kíván hozzánk várjuk jelentkezését,
az éves tagdíj 2.000.- forint, diákoknak 1.000.- forint.
					  
						
További infórmációkért:
palotanegyedert@gmail.com
						

az a bizonyos 1 % Asz: 18196607-1-42 Köszönjük!!!
Palotanegyedi esték


Célkitűzéseink megvalósításához folytatjuk az eddig már több, mint húsz alkalommal sikeresen megrendezett Palotanegyedi Fórum vitaesték szervezését, ahol a környezetünk érdeklődő lakossága közvetlenül értesülhet az önkormányzat vezetőitől, az egyes projektek menedzsereitől a negyedet érintő aktuális változások (útfelújítások, forgalmi rend, építkezések, közterületi felújítások) részleteiről, ütemezéséről.

Véleményünknek hangot adva kezdeményezői és formálói lehetünk a negyedet érintő fejlesztéseknek, beruházásoknak! Szeretnénk, ha a negyed intézményei, üzleti vállalkozásai és az itt élők, ide járók/látogatók közötti kapcsolat is erősödne.

Palotanegyedi estéknek helyet adó palotanegyedi intézmények: Párbeszéd Háza, Zappa Café, H13 Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ.

Fotópályázat


A CaPE eddigi fotópályázatai a következők voltak:
„A Palotanegyed rejtett kincsei” – 2010. A pályázat célja: Itt az alkalom megörökíteni azt a Palotanegyedet, amilyennek ma, 2010-ben mi látjuk! Mi, a helyi lakosok, azok, akik ide születtek annak idején és azok is, akik az elmúlt néhány évben költöztek erre a környékre. Mindazok, akik itt tanulnak, dolgoznak a szorgos hétköznapokban és azok is, akik ünnepelni vagy szórakozni jönnek a negyedbe! Keressük meg és mutassuk be a Palotanegyed rejtett kincseit!
„Élet a Palotanegyedben” – 2012. A pályázat célja: a Palotanegyedben élők vagy ezernyi más szállal ide kötődők érzéseinek, mindennapjainak képi megjelenítése: ki mit tart jellegzetes palotanegyedi létnek, kinek mit mond a sokat emlegetett palotanegyedi identitás?
„Palotanegyed – ezért szeretlek” fotópályázat – 2015.
A pályázat célja: A Palotanegyedben élsz / dolgozol / tanulsz vagy kikapcsolódsz? Van egy jó képed, ami bemutatja mitől kedves neked ez a városrész? Külön kategóriában vártuk a „MEGÉLT TÖRTÉNELEM” programunkhoz a TÉR-KÖZ pályázat keretében felújításra kerülő társasházakkal kapcsolatos archív fotókat, tervrajzokat és a megújulást dokumentáló képeket, illetve a „Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak” programunkhoz kapcsolódó fotókat.


Képeslapok

 • image1

  A

 • image1

  10

 • image1

  8

 • image1

  2

 • image1

  B

 • image1

  3

Palotáink

 1. Wenckheim-palota
 2. Festetics-palota
 3. Esterházy-palota
 4. Károlyi-Csekonics Rezidencia
 5. gróf Pálffy-palota
 6. Törley-palota
 7. Zichy-palota
 8. Keszlerffy-palota
 9. Almássy-palota
 10. Dessewffy-palota
 11. Darányi-palota
 12. Károlyi- palota
 13. Hadik-palota
 14. Hunyadi-palota
 15. Bánffy-palota
 16. Prónay-palota
 17. Odescalchi-palota
 18. Emich-palota
 19. Gschwindt-palota

Műemlékeink


Nemzeti Múzeum
Régi Képviselőház
Jézus Szíve templom
Kereskedelmi Iskola
Gutenberg-otthon
Uránia FilmszinházKártyaelfogadó helyek

Agra Travel - Múzeum utca 7. 7%


Caffé Torino - Bródy Sándor utca 2. 10%


Fehér Holló Teaház - Horánszky utca 1. Teára 10%​


Fiktív Pub - Horánszky utca 27. 10%


Darshan Udvar - Krúdy Gyula utca 7. 10%


Museum Cukrászda - Múzeum krt. 10. 10%


Portéka Bolt - Baross utca 44. 10%


Zappa Caffe - Mikszáth Kálmán tér 2. 10%


Reichard Zöldség-Gyümölcs - Krúdy Gyula utca 6. 10%


Mazsola Fagyizó - Lőrinc pap tér 3. 5%


MayaDance Hastánc Stúdió - Rákóczi út 20. (10 alkalmas bérletre) 10%


Libra Books Könyvesbolt - Kölcsey utca 2. 15%


L'amarka Café - Lőrinc pap tér 3. 10%

Kapcsolat

Ha bármi információra lenne szüksége, kérem jelezze:

E-mail: palotanegyedert@gmail.com

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE +